Regulamin

Regulamin składania zamówień poprzez sklep internetowy „E-sklep"

działający w ramach domeny internetowej wehrfritz.pl

oraz składania zamówień telefonicznych towarów oferowanych przez Wehrfritz Sp. z o.o.

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania E-sklepu dostępnego po adresem www.wehrfritz.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług E-sklepu jak również zasady składania zamówień telefonicznych i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy Wehrfritz Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego E-sklep oraz prowadzącego sprzedaż asortymentu dostępnego w katalogu Wehrfritz Sp. z o.o. lub w ramach domeny wehrfritz.pl.

 

Warunkiem korzystania ze E-sklepu lub składania zamówień drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

3. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem www.wehrfritz.pl

4. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku Sprzedającego, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

5. Katalog – drukowany zbiór produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego.

6. Konto - udostępnione przez Sprzedającego, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w E-sklepie, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności E-sklepu.

7. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez E-sklep na podstawie Umowy, jak również korzystająca z Usług oferowanych w ramach Zamówień dokonywanych droga elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

8. Login - ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w E-sklepie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze E-sklepu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Sprzedającego. Regulamin jest dostępny pod adresem www.wehrfritz.pl

10. Sprzedający - Wehrfritz Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oskara Kolberga 6, 51-607 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345365, REGON: 021108860, NIP: 8951960672.

11. Stali Klienci – Kupujący, którzy dokonali co najmniej pięciu Zamówień w ramach których w sposób należyty i terminowy dokonali płatności ceny sprzedaży danego Towaru.

12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

13. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

14. Towar – oferowane do sprzedaży akcesoria znajdujące się w E-sklepie pod adresem www.wehrfritz.pl lub w Katalogu.

15. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.

16. UODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

17. Usługi – czynności zmierzające do sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego sprzedaży asortymentu znajdującego się w E-sklepie lub Katalogu za pośrednictwem E-sklepu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu, w tym zawarcie Umowy i jej realizacja.

18. UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

19. Użytkownik - Kupujący, który założył Konto w E-sklepie.

20. Zamówienie - Usługa polegająca na złożeniu zamówienia zakupu przedmiotu za pośrednictwem E-sklepu, telefonicznie (pod numerem 800 200 221), faxem (pod numerem 71 395 38 12) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem bok@wehrfritz.pl).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa:

 

1. Prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

2. Zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem E-sklepu, drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

3. Zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą E-sklepu, w rozumieniu UODO.

4. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną poprzez E-sklep, adres e-mail bok@wehrfritz.pl, telefonicznie (pod numerem 800 200 221) oraz za pośrednictwem faxu (pod numerem 71 395 38 12) zgodnie z Regulaminem.

5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedającego.

6. Właścicielem praw autorskich prezentowanych pod adresem www.wehrfritz.pl oraz w Katalogu jest Sprzedający lub inny podmiot będący producentem danego Towaru.

7. Zdjęcia Towaru umieszczane są na stronie E-sklepu oraz w Katalogu w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Towarów.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są następujące:

1.1. połączenie z siecią Internet,
1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

2. Sprzedający informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

3. Sprzedający zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Kupującemu przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

4. Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.

 

IV.REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

 

1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

2. Do złożenia Zamówienia w E-sklepie jest wymagane założenie przez Kupującego Konta.

3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W celu utworzenia Konta w E-sklepie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy identyfikującej Użytkownika w E-sklepie (Login), a także podanie hasła.

5. W celu utworzenia Konta w E-sklepie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub placówką publiczną lub jednostką budżetową konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w E-sklepie (Login), a także podanie hasła.

6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

6.1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

6.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa,

6.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

6.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

7. Sprzedający, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w E-sklepie.

8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie IV.7. niniejszego Regulaminu, Sprzedający utworzy w E-sklepie Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.

9. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Sprzedającego na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

10. Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

11. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, wysłanego na adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu wskazanego terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości w formie elektronicznej.

12. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł umowę ze Sprzedającym, zgodnie z punktem V.8., która to w dniu otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie została zrealizowana przez Sprzedającego, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

13. Sprzedający może uzależnić rejestrację Użytkownika w E-sklepie od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

14. Konto Użytkownika w E-sklepie zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika. Niedozwolone jest w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Użytkownika podanych danych, o których mowa w punkcie IV.4. i IV.5., z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.

15. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w E-sklepie (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.

17. Logowanie do E-sklepu odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.

18. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

 

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Realizacja Zamówień Kupującego jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów są zamieszczane na stronie internetowej E-sklepu znajdującego się pod adresem www.wehrfritz.pl lub w Katalogu.

3. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej E-sklepu lub w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Składając Zamówienia Kupujący dokonuje:

4.1. wyboru zamawianych Towarów,
4.2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT,
4.3. w przypadku gdy Kupujący nie korzysta z E-sklepu i jednocześnie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego,
4.4. w przypadku gdy Kupujący nie korzysta z E-sklepu i jednocześnie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub placówką publiczną lub jednostką budżetową konieczne jest podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP.

5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci numeru rejestracji, ceny i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało dokonane za pośrednictwem E-sklepu w ramach potwierdzenia Zamówienia Kupujący oświadcza, że podane w nim dane dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest on uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób informację o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego.

7. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Kupującego, podane przez niego Dane osobowe zostaną usunięte przez Sprzedającego.

8. Kupujący, składając Zamówienie i potwierdzając je, zawiera umowę sprzedaży Towaru z wybranym Sprzedającym.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. Do każdego dostarczonego Kupującemu Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez Sprzedającego faktura VAT.

12. Sprzedający uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Kupującym nie jest konsument bez podania przyczyn. Informacja o odmowie realizacji Zamówienia zostanie przesłana do takiego Kupującego zamiast wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. V.5 powyżej, co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt. V.8 powyżej i nie rodzi po stronie Sprzedającego odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

VI. CENY TOWARÓW

 

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej E-sklepu lub w Katalogu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy.

2. Podane w E-sklepie lub Katalogu ceny obowiązują do 31.08.2018 r. Pod adresem www.wehrfritz.pl albo bezpłatnie pod numerem infolinii 800 200 221 Kupujący może otrzymać aktualne informacje o cenach.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie E-sklepu lub w Katalogu, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w E-sklepie lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

5. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

6. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie lub w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

7. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie lub w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości 9,5 % wartości zamówionego Towaru.

 

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. W przypadku Towaru dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi około 7 dni roboczych. Za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych. W przypadku gdy płatność za zamówiony Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem ma nastąpić przed wydaniem Towaru Kupującemu za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych jednakże nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny sprzedaży Towaru objętego danym Zamówieniem.

2. W przypadku Zamówienia obejmującego produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw czas realizacji Zamówienia wynosi około 6-10 tygodni. Za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych. W przypadku gdy płatność za zamówiony Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem ma nastąpić przed wydaniem Towaru Kupującego za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych jednakże nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny sprzedaży Towaru objętego danym Zamówieniem.

3. Jeżeli w przypadku chwilowych braków w magazynie Sprzedającego zamówiony Towar nie zostanie dostarczony Kupującemu, Sprzedający pokrywa koszty późniejszej wysyłki towaru gdy wartość brakującego Towaru przekracza 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Brakujący Towar zostanie wysłany niezwłocznie po pojawieniu się na magazynie. W przypadku gdy wartość brakującego Towaru nie przekracza 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) Zamówienie w tym zakresie zostaje anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie elektronicznej i jednocześnie zostanie poproszony o złożenie ponownego Zamówienia w tym zakresie w późniejszym okresie.

4. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem trwającej dłużej niż 30 dni, Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia po otrzymaniu informacji od Sprzedającego o warunkach i możliwości realizacji Zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Sprzedający zwróci Kupującemu należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Kupującego części bądź całości Zamówienia.

5. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji poszczególnych Zamówień.

6. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników (np. Kühne & Nagel, Poczta Polska, inne firmy kurierskie).

7. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi około 5 dzień roboczy, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie tego terminu.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu do doręczeń lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

9. Z chwilą przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Towaru przechodzi na Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania otrzymanego od przewoźnika Towaru i jego kompletności. W przypadku gdyby dostarczony Towar był uszkodzony lub niekompletny Kupujący zobowiązany jest sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody oraz zrobić zdjęcia, które to dokumenty będą podstawą do oceny odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedającego lub przewoźnika.

 

VIII. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

 

1. Kupujący dokonuje płatności ceny Towaru objętego danym Zamówieniem w formie elektronicznego przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt. V.6 niniejszego Regulaminu.

2. Terminy płatności ceny Towaru objętego danym Zamówieniem określane są dla Kupującego w następujący sposób:

2.1. dla osób fizycznych – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu,

2.2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. V.5 – V.7 niniejszego Regulaminu,

2.3. dla placówek publicznych oraz jednostek budżetowych – przelew na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 30 dni od daty odbioru Towaru przez Kupującego,

3. W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary, Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar, po przesłaniu przez Kupującego wniosku o zwrot nadpłaty w formie elektronicznej lub pisemnej. Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Kupującego.

 

IX. REKLAMACJE

 

1. Wszystkie Towary dostępne w E-sklepie lub w Katalogu pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

2. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) oraz zgodnie z zasadami rękojmi wskazanymi w Kodeksie Cywilnym.

3. Wobec Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru. Dla sprzętów na plac zabaw oraz urządzeń produkcji Sprzedającego termin gwarancji wynosi od 5-10 lat (w zakresie konkretnego produktu okres gwarancji jest wskazywany przez Sprzedającego) od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Jeżeli Kupujący, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji/rękojmi.

6. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien odesłać Towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad. Sprzedający nie przyjmuje Towarów przesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.

7. Kupujący wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest ponadto do dołączenia dowodu sprzedaży, w szczególności oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.

8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem.

9. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, uszkodzony Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający obniży cenę Towaru lub zaproponuje inne, dostępne w E-sklepie, Towary.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego Towaru bądź z usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.

11. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

12. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

12.1. uszkodzeń lokalu i elementów jego wyposażenia spowodowanych przez użytkownika Towaru w następstwie niewłaściwego z nich korzystania,

12.2. uszkodzeń spowodowanych korzystaniem przez użytkownika Towaru z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

12.3. uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

12.4. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

12.5. uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),

12.6. uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania przez Nabywcę lub zatrudnionych przez niego wykonawców zmian lub przeróbek w przedmiocie umowy bez zgody Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to wykonywania zwykłych robót wykończeniowych przedmiotu umowy,

12.7. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego samodzielnego transportu Towaru przez Kupującego lub użytkownika Towaru,

12.8. uszkodzeń powstałych w wyniku konserwacji Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,

12.9. niezamierzonej przez producenta Towaru zmiany w odcieniach kolorów wynikającej z zaprojektowania cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfikacji danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna (dotyczy również różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych).

13. Użytkownicy są uprawnieni do złożenia uzasadnionego zastrzeżenia, iż Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

14. Zastrzeżenie to można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedającego. Zastrzeżenie powinno zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego zastrzeżenie: imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

15. Sprzedający rozpatruje zastrzeżenie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli zastrzeżenie nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym Użytkownika na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia zastrzeżenia.

16. Zastrzeżenie może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn zastrzeżenia.

17. Odpowiedź na zastrzeżenie oraz informacja, o której mowa w pkt IX.16. zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

18. Sprzedający nie będzie rozpatrywać zastrzeżeń wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

20. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach Konsumenta” (Dz. U. 2014.827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Kupujący zwraca Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru nie później niż 14 dni od daty zwrotu Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający prześle na adres wskazany przez Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpienia od umowy.

7. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. X.1. niniejszego Regulaminu nie dotyczy Towaru wykonywanego i dostarczanego na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie - „na zamówienie”) takiego jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw.

8. Odstąpienie od Umowy jest możliwe, gdy Towar nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być kompletny.

9. Z zachowaniem powyższych zasad Kupujący jest uprawniony do odstąpienia wypełniając wzór formularza o odstąpieniu i przesyłając go pocztą na adres Sprzedającego.

10. Wzór formularza, o którym mowa w pkt. X.9. jest następujący:

 

„(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.”

 

XI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, NIP.

3. Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

4. Sprzedający na podstawie UODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Kupującego w celu korzystania z Usługi i realizacji Zamówienia, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

5. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych przewoźnikowi w celu realizacji wybranej przez Kupującego formy wysłania Towaru.

6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego.

7. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego, ponieważ stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach E-sklepu. Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Kupującego Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

9. Kupujący ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.

11. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Kupującego. Kupujący ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2017r.

2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Kupującego pod adresem www.wehrfritz.pl

3. Sprzedający na żądanie Kupującego udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Kupującemu, z zastrzeżeniem punktu XII.5.

5. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej E-sklepu pod adresem www.wehrfritz.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej E-sklepu.

7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt XII.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

8. W przypadku określonym w punkcie XII.4. Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Sprzedającego. Zaniechanie poinformowania Sprzedającego oznacza, że Kupujący zaakceptował zmieniony Regulamin.

9. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz ustawy o prawach konsumenta.

11. Sprzedający informuję, iż Ustawodawca zakazuje wyrzucania elektrycznego i elektronicznego sprzętu wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenia te są oznaczane symbolem przedstawionym poniżej. Urządzenia te mogą zawierać substancje, które mają szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie oraz na środowisko. W gospodarstwach domowych urządzenia, które nie są już dłużej używane, należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Stare urządzenia można przekazać bezpłatnie do komunalnego punktu zbiórki. Informacje o lokalizacji punktu zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub zarządzie gminy. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które przeznaczone są do selektywnej zbiórki, oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na śmieci.

 

Ostatnio oglądane